Konsult inom Arbetsmiljö & Hälsa

Hälsosamma

& hållbara 

arbetsplatser

Verksamhet + Arbetsmiljö + Hälsa

Ett offensivt arbetsmiljöarbete skapar förutsättningar för goda prestationer, ett sunt arbetsplatsklimat och en frisk organisation.


Utbildar dig som skyddsombud, ledare och din ledningsgrupp inom arbetsmiljöområdet generellt och inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön specifikt.


Väcker intresse, dialog och nyfikenhet för arbetsmiljöfrågorna genom föreläsningar, workshops och teamcoachning.


Kartlägger och processleder utifrån WHO´s "Healthy Workplace- a model for action."

inspirationsföreläsning hälsofrämjande
chefscoachning
facilitering
utomhusworkshop
arbetsmiljöutbildning
strategisk hälsoutvecklare

Mitt stora engagemang ligger i att hjälpa dig och din arbetsplats att hitta strategierna för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete. Att arbetsplatsen har god kunskap om det systematiska arbetsmiljöarbetet och förmåga att omsätta kunskapen till praktisk handling är en grundförutsättning. En förutsättning för att lyckas är också att arbetsplatsen vet var den är på väg, att det finns en tydlig viljeriktning och att ledningen engagerar sig i frågorna och samtidigt gör medarbetarna delaktiga.


I arbetsmiljöarbetet pratar vi om olika perspektiv, ofta om det efterhjälpande och rehabliterande och det förebyggande arbetet. Men för att inte fastna i att bara hantera uppkomna risker och jobba för att fel saker inte sker behöver vi ett perspektiv till i vår verktygslåda- det främjande perspektivet- det som sätter fokus på det som fungerar och som bidrar till utveckling och som får oss att trivas och prestera på jobbet.


Det främjande arbetet sätter arbetsplatsens friskfaktorer under lupp- så som kommunikation, samarbete, delaktighet och balans mellan krav och resurser- ett arbete som kräver samma systematik och uthållighet som allt annat arbetmiljöarbete.


Vad skulle det främjande perspektivet kunna bidra med på din arbetsplats?